Danh sách đại lý bán hàng Bắc Ninh

BẮC NINH – Đại lý Thành : 0904179718
STT Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 NTTT – Chị Hằng Đình Bảng – Tây Sơn – Bắc Ninh 0985267169
2 NTTN – Chị Thu Tương Giang – Tây Sơn – Bắc Ninh 02413747816
3 NTTT – Chị Thọ 25 Vũ Kiệt TP Bắc Ninh 01686598182
4 NTTN – Hà Bắc 242 Trần Hưng Đạo – TP Bắc Ninh 02413822302
5 NTTN – B23Chị Sa 34 Phố Vũ – Bắc Ninh 01646621555
6 NTTN – Chị Việt Thị Cầu – Bắc Ninh 0983408728
7 NTTN – Chị Hương 90 Thị Cầu Bắc Ninh 02416502528
8 NTTN – Chị Lệ 57 Vệ An – Bắc Ninh 0984019939
9 NTTN – Chị Chuyên 311 Vệ An – Bắc Ninh
10 NTTN – Chị Hương Số 8 Thị Cầu – Bắc Ninh 02413508893
11 NTTN – Việt Hùng TT Thứa – Lương Tài 02413867243
12 NTTN – Mai Lan 95 Đường Thành – Bắc Ninh 0987792775
13 NTTN – Chị Huyền 45 Nguyễn Đăng Đạo 0915118091
14 NTTN – Chị Hằng Trung tâm Thị xã Thứa 0982350319
15 NTTN – Kim Anh Công ty Ngọc Lân Phố Mới- Tây Sơn – BN 01686034347
16 NTTN – Hải Đông Ngàn – Tây Sơn Bắc Ninh 0936450544
17 NTTN – chị Thúy Chợ Sơn 098924893
18 NTTN – Chị Hoàng Chợ Từ Sơn BN 0974011272
19 NTTN – Chị Thúy Chợ Từ Sơn – BN 02413832383
20 NTTN – Chị Minh Đông Kỳ – Tây Sơn – Bắc Ninh 0972139879